รอบที่ 2 โควตา (Quota)

6 ก.พ. - 23 มี.ค. 2563
จำนวน 30 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน การท่องเที่ยวและการบริการ
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สถานที่เรียน
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 50 - - -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. ร่างกายแข็งแรงและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานสายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4. สอบสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการพิจารณาแฟ้มสะสมงานกิจกรรมที่แสดงออกถึงงานสร้างสรรค์ หรืองานจิตอาสา หรืองานที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย