รอบที่ 2 โควตา (Quota)

6 ก.พ. - 23 มี.ค. 2563
จำนวน 20 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 50 - - -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ประกอบด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสําเนาเกียรติบัตรประกาศนียบัตร) ที่แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เป็นต้น