รอบที่ 2 โควตา (Quota)

6 ก.พ. - 23 มี.ค. 2563
จำนวน 20 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน การเรือน
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สถานที่เรียน (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.30
3. คะแนน GAT ตอนที่ 2 (ENG) ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน หรือ คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน
4. มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ, วัณโรค)
5. สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีอาหาร