รอบที่ 2 โควตา (Quota)

6 ก.พ. - 23 มี.ค. 2563
จำนวน 30 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน การเรือน
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร
สถานที่เรียน (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 20 15 15 -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.30
3. คุณสมบัติเฉพาะ
- ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
- ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
- มีค่า BMI ไม่น้อยกว่า 19.5 กก./ตร.ม. และไม่เกิน 24.9 กก./ตร.ม.
4. มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ, วัณโรค)
5. สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการกำหนดและการประกอบอาหาร