รอบที่ 2 โควตา (Quota)

6 ก.พ. - 23 มี.ค. 2563
จำนวน 20 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน ครุศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สถานที่เรียน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 20 - - 30
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คะแนนภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 30
3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู
4. สอบสัมภาษณ์