รอบที่ 2 โควตา (Quota)

6 ก.พ. - 23 มี.ค. 2563
จำนวน 20 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน วิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
สถานที่เรียน
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 50 - - -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกาย อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ทางด้านศิลปะ รางวัลจากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง
4. สอบสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการพิจารณา การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ เป็นต้น