รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

17 - 27 เม.ย 2563
จำนวน 40 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน ครุศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สถานที่เรียน
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 20 - - 30
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. คะแนน O-NET วิชา 03 ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู