รอบรับตรงร่วมกัน (Admission 1)

จำนวน 40 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
20 30 30 20 - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช/หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
- GPAX ร้อยละ 20
- O-NET ร้อยละ 30
- GAT ร้อยละ 30
- PAT 1 ร้อยละ 20
4. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วย กิจกรรมในโรงเรียนหรือกิจกรรมจิตอาสา สาธารณะประโยชน์ ที่มีผลต่อสังคมในแง่เชิงประจักษ์ เช่น ประกาศนียบัตร รางวัลเชิดชู หรือรางวัลอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน รางวัลจากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ เป็นต้น

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 15 ที่นั่ง