รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

17 - 27 เม.ย 2563
จำนวน 50 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน วิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการลูกค้า
สถานที่เรียน
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
40 60 - - - -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการสอบวิชาสามัญ ประกอบด้วย
- ภาษาไทย ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 10%
- ภาษาอังกฤษ ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 10%