รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

17 - 27 เม.ย 2563
จำนวน 50 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน วิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
สถานที่เรียน
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 30 20 - -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ GAT ค่าน้ำหนัก 30%
- กลุ่มที่ 2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
2. คุณสมบัติเฉพาะ
- มีน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง BMI 20-29
- ผู้เข้าศึกษา มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
3. สอบสัมภาษณ์