รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

17 - 27 เม.ย 2563
จำนวน 30 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน การท่องเที่ยวและการบริการ
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถานที่เรียน
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 50 - - -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. กรณีนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. กรณีนักเรียนไทย ใช้วิชาสามัญ 1 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ ผลการเรียนไม่น้อยกว่า 3.00
กรณีนักเรียนต่างชาติ TOFEL (Paper) ไม่ต่ำกว่า 390
กรณีนักเรียนต่างชาติ TOFEL (CBT) ไม่ตำกว่า 90
กรณีนักเรียนต่างชาติ TOFEL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 30
กรณีนักเรียนต่างชาติ IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.5
กรณีนักเรียนต่างชาติ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 350
4. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ