รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

17 - 27 เม.ย 2563
จำนวน 40 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 40 10 - -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50