รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

17 - 27 เม.ย 2563
จำนวน 60 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 50 - - -
คุณสมบัติพิเศษ 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ