รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

17 - 27 เม.ย 2563
จำนวน 50 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน กฎหมายและการเมือง
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สถานที่เรียน (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 50 - - -
คุณสมบัติพิเศษ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ