รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

17 - 27 เม.ย 2563
จำนวน 40 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สถานที่เรียน (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 10 10 30 -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70