รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

17 - 27 เม.ย 2563
จำนวน 40 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 10 20 20 -
คุณสมบัติพิเศษ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ