รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

17 - 27 เม.ย 2563
จำนวน 30 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน ครุศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก)
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 20 - - 30
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คะแนนภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 30
3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู