รอบรับกลางร่วมกัน (Admission 2)

จำนวน 30 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
20 30 30 20 - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยะฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
- GPAX ร้อยละ 20
- O-NET ร้อยละ 30
- GAT ร้อยละ 30
- PAT 1 ร้อยละ 20

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 15 ที่นั่ง