รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2)

7 - 20 พ.ค. 2563
จำนวน 50 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน วิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
สถานที่เรียน
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 30 20 - -
คุณสมบัติพิเศษ 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คุณสมบัติเฉพาะ
- มีน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง BMI 20-29
- ผู้เข้าศึกษา มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ