รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2)

7 - 20 พ.ค. 2563
จำนวน 30 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน การท่องเที่ยวและการบริการ
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถานที่เรียน
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 50 - - -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. กรณีนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 3. กรณีนักเรียนไทย ใช้วิชาสามัญ 1 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ ผลการเรียนไม่น้อยกว่า 3.00 กรณีนักเรียนต่างชาติ TOFEL (Paper) ไม่ต่ำกว่า 390 กรณีนักเรียนต่างชาติ TOFEL (CBT) ไม่ตำกว่า 90 กรณีนักเรียนต่างชาติ TOFEL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 30 กรณีนักเรียนต่างชาติ IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.5 กรณีนักเรียนต่างชาติ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 350