รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2)

7 - 20 พ.ค. 2563
จำนวน 40 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
สถานที่เรียน
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 30 20 - -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50