รอบรับกลางร่วมกัน (Admission 2)

จำนวน 60 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
20 30 50 - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 และผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทย และรายวิชาภาษาอังกฤษ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.50
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
- GPAX ร้อยละ 20
- O-NET ร้อยละ 30
- GAT ร้อยละ 50

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ