รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2)

7 - 20 พ.ค. 2563
จำนวน 60 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน พยาบาลศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สถานที่เรียน (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 20 - 30 -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิตวิทย์ และอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75)
3. คุณสมบัติเฉพาะ
- ผู้เข้าศึกษา มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
- รูปร่างสมส่วน โดยมีค่าBMI ไม่น้อยกว่า 18.5 กก./ตร.ม. และไม่เกิน 29 กก./ตร.ม.
- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย
3) โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง ใช้สารเสพติด
4) ความผิดปกติของระบบประสาทสัมผัสและการรับรู้ ได้แก่ การรับรสและกลิ่น การได้ยิน การมองเห็น เช่น ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
5) ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว เป็นต้น