รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2)

7 - 20 พ.ค. 2563
จำนวน 30 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน การท่องเที่ยวและการบริการ
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 50 - - -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 3. คุณสมบัติเฉพาะ - ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร - ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร - มีน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง โดยใช้เกณฑ์การคำนวนส่วนค่าน้ำหนักมาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขรับรอง ดังนี้ น้ำหนักมาตรฐานของผู้ชาย = (ความสูงหน่วยเป็น ซม. – 100) น้ำหนักมาตรฐานของผู้หญิง = (ความสูงหน่วยเป็น ซม. – 100) x 0.9 (ผลค่าน้ำหนัก ± 5) - มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพธุรกิจการบิน 4. สอบสัมภาษณ์