รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2)

7 - 20 พ.ค. 2563
จำนวน 90 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน การเรือน
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
สถานที่เรียน (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
30 20 10 10 30
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา
   (1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า โดยมีจํานวนหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต หรือ
   (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า โดยมีจํานวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ
   (3) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีน้ำหนักที่สัมพันธ์กับส่วนสูงโดยใช้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่น้อยกว่า 15 กก./ตร.ม. และไม่เกิน 30 กก./ตร.ม. เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
4. มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โรคไวรัสตับอักเสบเอ วัณโรค)