รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

9 - 14 มิ.ย. 2563
จำนวน 30 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน การท่องเที่ยวและการบริการ
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
สถานที่เรียน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน)
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คุณสมบัติเฉพาะ
- ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร
- ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
- ผู้เข้าศึกษาต้องมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง โดยใช้เกณฑ์การคำนวนส่วนค่าน้ำหนักมาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขรับรอง ดังนี้
น้ำหนักมาตรฐานของผู้ชาย = (ความสูงหน่วยเป็น ซม. – 100)
น้ำหนักมาตรฐานของผู้หญิง = (ความสูงหน่วยเป็น ซม. – 100) x 0.9
(ผลค่าน้ำหนัก ± 5 )
- ผู้เข้าศึกษาต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพธุรกิจการบิน
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ