header banner

รายละเอียด

1. มีคุณธรรม จริยธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน มีความมั่นใจในตนเอง มีความเสียสละ อดทน เพียรพยายาม ประหยัด มีบุคลิกภาพที่ดี ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อสังคม มีมุนษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนตามกฎของสังคม และกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตย และระบบสากล

2. มีความรู้ทันสมัย มีความใฝ่รู้ในด้านการบริหารธุรกิจดิจิทัล ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี คิดเป็น ทำเป็น คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ สามารถประยุตก์ใช้กับงาน เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูง มีการู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญ พัฒนางานและพัฒนาสังคม อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3. มีความสามารถในการวางแผน จัดลำดับขั้นตอนการทำงาน การนำแผนงานไปปฏิบัติ การควบคุม การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การหรือบุคคล ตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การทำงาน ก่อให้เกิดนวัตกรรม และประเมินผลการดำเนินงาน มีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุตก์ใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์การ และสังคม

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี ในการดำเนินธุรกิจ การสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์การ มีภาวะผู้นำ ผู้ตามอย่างเหมาะสม และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

5. มีความสามารถเป็นผู้ให้การช่วยเหลือในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์การ และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ หรือองค์การ


จุดเด่นของหลักสูตร

picture

1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับนโยบายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนประเทศตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
2. หลักสูตรมีการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตนักธุรกิจดิจิทัลที่มีความคิดเชิงระบบและคิดสร้างสรรค์ให้มีความรู้ ความสามารถด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีคุณค่า ด้วยปัญญา จริยธรรม นวัตกรรม มีจิตบริการที่มุ่งมั่นคุณภาพสู่ความสำเร็จอย่างเต็มศักยภาพด้วยความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อีกทั้งให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติและความเป็นสวนดุสิต เชี่ยวชาญได้ตรงตามความถนัด
4. มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้ได้รับรางวัลในกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การเขียนแผนธุรกิจระดับชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
5. บัณฑิตศิษย์เก่าเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ในระดับอุดมศึกษา
6. บัณฑิต ร้อยละ 95.65 ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาและเป็นงานที่ตรงสาขา โดยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 จากคะแนนเต็ม 5.0 ติด 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการสูงกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญร่วมมือแข็งขัน สร้างสรรค์ความคิด มุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมศิษย์ ด้วยระบบการคิดตามความเชี่ยวชาญ บูรณาการองค์ความรู้สร้างสรรค์ผลงานสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูประเทศชาติ ด้วยความฉลาดทางดิจิทัล

โครงการความร่วมมือกับ หน่วยงาน หรือสถานที่ประกอบการต่างๆ

หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการโครงการความร่วมมือกับบริษัท เอสบี ดีไซนด์สแควร์ จำกัด และบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) โดยการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง


picture
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ลัดดา สวนมะลิ

เชี่ยวชาญด้านวิทยาการข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ปริญญาเอก:
Ph.D. Computer Science
Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia

ปริญญาโท:
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี:
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์

เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล การสื่อสารโทรคมนาคม และจริยธรรมในเศรษฐกิจดิจิทัล

ปริญญาโท:
ศศ.ม. รัฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
M.S. Telecommunication Management
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี:
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ประกาศนียบัตร:
ป.บัณฑิต พระไตรปิฎกศึกษา
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ

เชี่ยวชาญด้านการจัดโครงการ การวิจัยทางธุรกิจดิจิทัล และการตลาดดิจิทัล

ปริญญาโท:
M.B.A. Management of Technology
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ปริญญาตรี:
B.B.A. Management Information System
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชวาลิน เนียมสอน

เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อดิจิทัล งานกราฟิก และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปริญญาโท:
M.M. Multimedia
Swinburne University of Technology, Australia

ปริญญาตรี:
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กนิษฐา ศรีเอนก

เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล และระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ปริญญาโท:
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี:
วท.บ. สถิติประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


1. นักบริหารธุรกิจในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล
2. เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือด้านสารสนเทศทางธุรกิจ
3. ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล หรือเจ้าของธุรกิจออนไลน์
4. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงด้านสารสนเทศทางธุรกิจ
5. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ นักเขียนโปรแกรม
6. เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7. นักออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนาเว็บไซต์
8. นักออบแบบสื่อดิจิทัล และสื่อมัลติมีเดีย
9. ผู้ช่วยเสมือน หรือผู้ช่วยทางไกล (Virtual Assistant)
10. ผู้ดูแลโซเซียลมีเดีย


สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)footer banner