header banner

รายละเอียด

          มุ่งสร้างบัณฑิตทางการบัญชี ที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านทักษะทางวิชาชีพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีบนพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ เป็นคนดีที่มีศักยภาพ สามารถปรับตัวในภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่อวิชาชีพและสร้างอุปนิสัยในการเป็นผู้พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้และการเสริมสร้างประสบการทางวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเคื่องมือในการปฏิบัติงานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในการใช้ความรู้ด้านภาษาสากล ในการทำงานทั้งในและนอกประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ


จุดเด่นของหลักสูตร

1. เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีความต้องการในตลาดแรงงานสูง บัณฑิตของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีอัตราการได้งานทำในอัตราร้อยละ 100
2. บัณฑิตของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้งานทำตรงตามสาขาที่จบมีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 80 โดยนักศึกษาที่ทำงานไม่ตรงสาขาที่เรียนส่วนใหญ่ยังคงทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน พนักงานธนาคาร เป็นต้น
3. ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 17,000 บาทขึ้นไป
4. บัณฑิตของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีโอกาสในการไปทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพของบัญชี (MRA on Accountancy services)

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ

ความร่วมมือสำหรับการฝึกงาน
- บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด
- บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชี และที่ปรึกษา จำกัด
- บริษัท วี เอ ที ทนายความและการบัญชี จำกัด
- บริษัท เรืองหิรัญการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
- บริษัท บิซวิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความร่วมมือในรูปแบบการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่: Young & Smart Accountants)
- กรมสรรพากร (โครงการ RD Go Campus)
ความร่วมมือเพื่อให้บริการแก่สังคม
- โรงพยาบาลทหารผ่านศึก (โครงการให้บริการยื่นภาษีออนไลน์)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

นางจตุพร วัชรวัฒนากุล สถานที่ทำงาน: บริษัท วัชรวัฒน์ จำกัด ตำแหน่ง: เจ้าของสำนักงานบัญชี
นางสาวสุชาดา จันทร์ศรี สถานที่ทำงาน: บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตำแหน่ง: ผู้สอบบัญชีอาวุโส ประกาศนียบัตรวิชาชีพ: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant) สถานภาพปัจจุบัน: ศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย
นายปยุต หล่อตจะกูล สถานที่ทำงาน: การเคหะแห่งชาติ ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชีระดับ 4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant)
นายรังสรรค์ เสียงไพเราะ สถานที่ทำงาน: CP group (เวียตนาม)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. รัตนา วงศ์รัศมีเดือน

ปริญญาเอก:
กจ.ด. การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท:
บช.ม. บัญชีบริหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
บช.บ. การบัญชี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สวรรยา พิณเนียม

ปริญญาโท:
บธ.ม. การบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี:
บช.บ. บัญชีการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์

ปริญญาโท:
บช.ม. บัญชีการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
บธ.บ. การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:
บธ.บ. การบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สนธยา เรืองหิรัญ

ปริญญาโท:
บธ.ม. การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
บธ.บ. การบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ณัฐพรรณ ตันติกุล

ปริญญาเอก:
บธ.ด. การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท:
บช.ม. บัญชีการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
Master Science in Finance Finance
University of Illinois at Urbana-Champaign, the United State of America

ปริญญาตรี:
บช.บ. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


1. ด้านการทำบัญชี
2. ด้านการสอบบัญชี
3. ด้านการภาษีอากร
4. ด้านการวางระบบบัญชี
5. ด้านการบัญชีบริหาร
6. ด้านการศึกษา และเทคโนโลยีทางการบัญชี
7. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงิน และการบัญชี
8. ด้านการตรวจสอบภายใน
9. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง


สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)footer banner