header banner

รายละเอียด

     มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมีความเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดทั้งทักษะการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

     และมีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรม มีจิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึกต่อความเป็นไทยและมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ ให้ทันสมัยในระดับอาเซียนและระดับสากลสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการวางแผน  การจัดการ และการพัฒนา


จุดเด่นของหลักสูตร

สร้างคุณลักษณะบัณฑิตทำงานด้วยจิตบริการ สืบสานคุณค่าประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย การบูรณาการศาสตร์และศิลป์สู่การท่องเที่ยว พัฒนาทักษะทางด้านภาษา สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาท่องเที่ยวสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างมืออาชีพ

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดตรัง)
2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง)
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับ Universiti Utara, Malaysia)


ปริญญาโท:
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต:
วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท:
บธ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาตรี:
ร.บ. บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท:
วท.ม. การวางแผนและการจัดการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต:
การจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


1. ผู้นำเที่ยว (Tour Leader) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. มัคคุเทศก์ (Tour Guide) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3. พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) ในบริษัทนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ(โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน)
4. พนักงานฝ่ายปฏิบัติการท่องเที่ยวในภาครัฐและองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนจังหวัดทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
5. ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวและบริการในระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6. พนักงานบริการในสายงานอื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ สโมสรกีฬา สนามบิน เรือสำราญ เป็นต้น


สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรังfooter banner