header banner

รายละเอียด

    ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและให้การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูปฐมวัย

     การพัฒนานักศึกษาจึงมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 และครูไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยปรัชญาของหลักสูตร คือ สร้างครูปฐมวัยมืออาชีพที่มีความรู้ดี บุคลิกภาพเด่น เน้นภาษา เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี จากความเชี่ยวชาญที่มีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-bases Learning) การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based-Education)

    โดยมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งถึงพร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชียวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นฐานในการฝึกประสบการณ์สำคัญระหว่างการเรียน ร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ


จุดเด่นของหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรห้าปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นสำคัญว่าการศึกษาปฐมวัยเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์เด่นของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีบุคลิกภาพดี มีความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ และชำนาญด้านเทคโนโลยี โดยมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สำคัญ และมีโรงเรียนเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตให้เป็นครูวิชาชีพออกสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและวงการการศึกษา และเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่ในสังคมไทยตามบริบทได้อย่างมีความสุข

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ

ชุมชนไทยพวน อำเภอปากพลี
ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง


ปริญญาโท:
M.Sc. Early Childhood Education
University of Houston Clear Lake, The United States of America

ปริญญาตรี:
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
ศษ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท:
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ชัยยศ ชาวระนอง

ปริญญาเอก:
ปร.ด. วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท:
กศ.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาตรี:
ศษ.บ. แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ปริญญาตรี:
กศ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาเอก:
ปร.ด. วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท:
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการทางการศึกษา/ศึกษานิเทศก์
3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา


สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายกfooter banner