header banner

รายละเอียด

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ เน้นการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ บูรณาการความรู้แบบพหุศาสตร์ มีความสามารถทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบหลอมรวมสื่อ ทำงานได้หลากหลายอย่างเป็นมืออาชีพด้วยความสุข มีสุนทรียะในศิลปะสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานต้นทุนความเป็นไทยและนำเสนอสู่สากล สิ่งสำคัญคือการมีสุขภาพกาย จิต สังคมดีด้วยศาสตร์ทางสุขภาวะ พร้อมเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ด้วยการผสานความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอุตระ ประเทศมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) UUM ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยกวางสี (Guangxi University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเชื่อมโยงนวัตกรรม สื่อ ธุรกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและเศรษฐกิจชาติอย่างยั่งยืน


จุดเด่นของหลักสูตร

1.เน้นการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ บูรณาการความรู้แบบพหุศาสตร์
2.มีความสามารถทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
3.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบหลอมรวมสื่อ ทำงานได้หลากหลายอย่างเป็นมืออาชีพด้วยความสุข
4.มีสุนทรียะในศิลปะสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานต้นทุนความเป็นไทยและนำเสนอสู่สากล
5.การมีสุขภาพกาย จิต สังคมดีด้วยศาสตร์ทางสุขภาวะ

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับ มหาวิทยาลัยอุตระ ประเทศมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) UUM ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยกวางสี (Guangxi University) สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ

- สมาคมการตลาด
- สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
- สมาคมโฆษณาดิจิทัล
- บริษัท mcfiva จำกัด
- เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม
- สำนักข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
- นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
- บริษัท สบายดีคลับสตูดิโอ จำกัด
- บริษัท โชว์ไร้ขีดจำกัด (show no limit)
- รายการวิทยุ เดอะช็อค คนอวดผี
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
- กรมสุขภาพจิต
- รายการวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ 100.5
- อสมท.
- สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
- บริษัท ภาพไทย จำกัด และบริษัท มงคลดี
- โปรดักชั่น จำกัด
- บริษัท กูเอเบิล เซอร์วิส แอนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม
- บริษัท terapeak จำกัด
- บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด
- สถานีโทรทัศน์ money channel
ฯลฯ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร

  • - รางวัล Special Prize ระดับนานาชาติ ในวันงาน "วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557
  • - บทความวิจัยเรื่อง การสร้างสื่อต่างวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดหนองคาย
  • - ที่ปรึกษาธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์
ปริญญาเอก:
กจ.ด. การจัดการการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท:
นศ.ม. นิเทศศาสตรพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาตรี:
นศ.บ. วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร

  • - เชี่ยวชาญในการเขียนข่าวและรายงานข่าว  การสร้างสรรค์ภาพทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ในเชิงธุรกิจ
  • - ศึกษาและทำวิจัยเกี่ยวกับชุมชน วัฒนธรรม เทคโนโลยีและ
  •  นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยเหลือสังคม
ปริญญาเอก:
กจ.ด. การจัดการการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท:
ค.อ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาโท:
นศ.ม. นิเทศศาสตรพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ขจิตขวัญ กิจวิสาละ

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยด้านการสื่อสารอาหาร การสื่อสารละครโทรทัศน์

ปริญญาเอก:
นศ.ด นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
ว.ม. สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท:
วท.ม. เทคโนโลยีการบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี:
ว.บ สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ภูชิตต์ ภูริปาณิก

  • - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสาธารณะ
  • - มีประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องหนัง
ปริญญาเอก:
นศ.ด นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาโท:
นศ.ม นิเทศศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาตรี:
นศ.บ โฆษณา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์

ชุษณะ จันทร์อ่อน

  • - เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อ
  • - ที่ปรึกษาธุรกิจ SME (ฟาร์มไก่ชน)
ปริญญาโท:
นศ.ม. การสื่อสารการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาตรี:
ศศ.บ นิเทศศาสตร์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต


1.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการสร้างสรรค์เนื้อหา (content creator)
2.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการรีวิวออนไลน์ (Blogger) รีวิวแบรนด์ (brand reviewer)
3.ผู้สื่อข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล
4.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการสร้างสรรค์รายการ
5.ผู้ประกอบการธุรกิจ Modeling
6.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการผลิตสื่อ นักวิเคราะห์สื่อ
7.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการสร้างแบรนด์อีเว้นท์ แบรนด์สถานที่ แบรนด์องค์กร แบรนด์หน่วยงาน แบรนด์บุคคล การจัดการชื่อเสียงและภาพลักษณ์ Celebrity Relation, Image maker
8.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (event organizer)
9.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านกราฟิกดีไซน์ ถ่ายภาพ
10.ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs
11.ผู้ประกอบการธุรกิจ นักออกแบบกิจกรรมหรือผู้ผลิตรายการด้านการสื่อสารสุขภาวะ


สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยอุตระ (Universiti Utara Malaysia) UUM ประเทศมาเลเซีย
มหาวิทยาลัยกวางสี (Guangxi University) สาธารณรัฐประชาชนจีนfooter banner