คณะครุศาสตร์
0
0
3
4
0
การประถมศึกษา
0
0
3
4
0
การศึกษาปฐมวัย
0
2
3
4
0
การศึกษาปฐมวัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
0
2
3
4
0
การศึกษาปฐมวัย(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก)
0
2
3
4
0
การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
คณะพยาบาลศาสตร์
0
2
3
4
0
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0
0
3
4
0
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
0
2
3
4
0
ภาษาอังกฤษ
0
0
3
4
0
ภาษาและการสื่อสาร
คณะวิทยาการจัดการ
0
0
3
4
0
ธุรกิจระหว่างประเทศ
0
0
3
4
0
การจัดการบัณฑิต
0
0
3
4
0
การตลาด
0
0
3
4
0
การบริการลูกค้า
0
0
3
4
0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
0
0
3
4
0
เลขานุการทางการแพทย์
0
0
3
4
0
บัญชีบัณฑิต
0
2
3
4
0
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
3
4
0
เทคโนโลยีสารสนเทศ
0
0
3
4
0
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
0
0
3
4
0
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
0
0
3
4
0
วิทยาการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
0
2
3
4
0
การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
0
2
3
4
0
การท่องเที่ยว
0
2
3
4
0
ธุรกิจการบิน
0
2
3
4
0
ธุรกิจการโรงแรม
0
2
3
4
0
ธุรกิจการบิน(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
1
2
0
0
0
ธุรกิจการบิน(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน)
โรงเรียนการเรือน
0
2
3
4
0
คหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
0
2
3
4
0
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )
0
2
3
4
0
เทคโนโลยีอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
0
2
3
4
0
การกำหนดและการประกอบอาหาร(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )
0
2
3
4
0
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
0
2
3
4
0
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)
0
2
3
4
0
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
0
2
3
4
0
คหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
0
0
3
4
0
นิติศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
0
0
3
4
0
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
0
0
3
4
0
รัฐศาสตรบัณฑิต(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
คณะครุศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง