ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก

                                        ประจำปีการศึกษา 2559                                  

กิจกรรมรับสมัคร

วันและเวลา

รายละเอียด

เปิดรับสมัคร

9 พฤศจิกายน 2558  –

6 มกราคม  2559

 

สมัคร Online ที่ www.entrance.dusit.ac.th หรือ www.dusit.ac.th หรือ กองประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยฯ

ชำระค่าสมัคร

เลือก 1 อันดับ 300 บาท

เลือก 2 อันดับ 500 บาท

9 พฤศจิกายน 2558  –       6 มกราคม  2559 

ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ทั่วประเทศในเวลาทำการของธนาคาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

13 มกราคม 2559

www.entrance.dusit.ac.th หรือ www.dusit.ac.th

วันสอบ

1. ความถนัดทางศิลปศึกษา  09.00 - 12.00 น.

 16 มกราคม 2559

 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตรวจสอบวัน-เวลา และเนื้อหาการสอบได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th หรือ  www.dusit.ac.th

 

วันสอบ

วิชาที่สอบ

1. ภาษาอังกฤษ 1           09.00 น. - 11.00  น.

2. ความถนัดวิชาชีพครู     11.30 น. - 12.30 น.

3. พื้นฐานทั่วไป 1           13.30 น. - 15.30 น.

4. ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 16.00 น. - 17.00 น.

 

23 มกราคม 2559

 

วันสอบ

วิชาที่สอบ

1. พื้นฐานทั่วไป 2                 09.00 น. - 11.00 น.    

2. ความถนัดทางวิทยาศาสตร์  11.30 น. - 12.30 น.

3. ภาษาอังกฤษ 2                  13.30 น. - 15.30 น.

4. ฟิสิกส์                             16.00 น. - 17.00 น.  

 

 24 มกราคม 2559

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

29 มกราคม 2559

www.entrance.dusit.ac.th หรือ www.dusit.ac.th

สอบสัมภาษณ์

13 – 14 กุมภาพันธ์ 2559

ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา

19 กุมภาพันธ์ 2559

www.entrance.dusit.ac.th หรือ www.dusit.ac.th

ประชุมผู้ปกครอง

27 กุมภาพันธ์  2559

ณ อาคารรักตะกนิษฐ

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 4,000 บาท

19 – 29 กุมภาพันธ์ 2559

ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ทั่วประเทศในเวลาทำการของธนาคาร

บันทึกประวัติส่วนตัว

23 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2559

www.entrance.dusit.ac.th หรือ www.dusit.ac.th

รายงานตัวเป็นนักศึกษา

12 - 13 มีนาคม 2559

ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด