รายละเอียด

admission admission
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1 เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS 9 – 19 พฤษภาคม 2562 ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. https://student.mytcas.com/
2 ชำระเงินค่าสมัคร 9 – 19 พฤษภาคม 2562 ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. https://student.mytcas.com/
3 สละสิทธิ์ ช่วงที่ 3 (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3) 17 - 18 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ของทปอ. https://student.mytcas.com/
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ของทปอ. https://student.mytcas.com/
5 ตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
6 สอบสัมภาษณ์ 1 มิถุนายน 2562 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าระบบ TCAS 6 มิถุนายน 2562
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 7 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ของทปอ. และ http://entrance.dusit.ac.th/
9 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 7 – 21 มิถุนายน 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/ สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
10 บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา 12 – 21 มิถุนายน 2562 หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์ สามารถบันทึกประวัติได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
11 รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 29 มิถุนายน 2562 ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การตรวจร่างกาย เฉพาะ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 4 Admission

การตรวจร่างกายมีรายละเอียด ดังนี้ **นักศึกษาจะต้องนำผลการตรวจร่างกายมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์**
1. ตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง BMI ความดันโลหิต ชีพจร ตา หู จมูก ปาก ช่องคอ ฟัน เหงือก คอ/ไทรอยด์ ปอด/ทรวงอก/หัวใจ แขน/ขา และผิวหนัง
2. ตรวจสายตา ได้แก่ สายตาสั้น , ยาว,เอียง, ตาบอดสี
3. การตรวจปัสสาวะ : ตรวจการตั้งครรภ์ และตรวจหาสารเสพติด
4. การตรวจเลือด (HIV ไวรัสตับอักเสบ)
5. ภาพถ่ายทางรังสีของปอด ( Chest X-ray)

หลักสูตรที่เปิดรับ