รายละเอียด

admission admission
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1 เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS 9 – 19 พฤษภาคม 2562 ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. https://mytcas.com/
2 ชำระเงินค่าสมัคร 9 – 19 พฤษภาคม 2562 ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. https://mytcas.com/
3 สละสิทธิ์ ช่วงที่ 3 (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3) 17 - 18 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ของทปอ. https://mytcas.com/
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ของทปอ. https://mytcas.com/
5 ตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
6 สอบสัมภาษณ์ 1 มิถุนายน 2562 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าระบบ TCAS 6 มิถุนายน 2562
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 7 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ของทปอ. และ http://entrance.dusit.ac.th/
9 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 7 – 13 มิถุนายน 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/ สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
10 บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา 12 – 21 มิถุนายน 2562 หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์ สามารถบันทึกประวัติได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th
11 รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 29 มิถุนายน 2562 ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรที่เปิดรับ