รายละเอียด

admission 1
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63 (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) 17 – 27 เมษายน 2563 สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทปอ. (https://student.mytcas.com/th)
2 เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS63 พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 17 – 27 เมษายน 2563 สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทปอ. (https://student.mytcas.com/th)
3 มหาวิทยาลัยประมวลผลคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์คะแนนที่สาขาวิชากำหนด 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://student.mytcas.com/th
5 ตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 9 พฤษภาคม 2563 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th
6 สอบสัมภาษณ์ 12 พฤษภาคม 2563 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7 มหาวิทยาลัยส่งผลการสอบสัมภาษณ์เข้าระบบ TCAS63 16 พฤษภาคม 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 17 พฤษภาคม 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://student.mytcas.com/th
9 สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS63 ช่วงที่ 3 17 – 18 พฤษภาคม 2563 สละสิทธิ์ได้ที่ https://student.mytcas.com/th
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 พฤษภาคม 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th
11 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย รอประกาศจากมหาวิทยาลัย
12 บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา รอประกาศจากมหาวิทยาลัย
13 รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอประกาศจากมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์
การประถมศึกษา 40
การศึกษาปฐมวัย 40
การศึกษาปฐมวัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30
การศึกษาปฐมวัย(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) 30
การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 40
ภาษาอังกฤษ 60
ภาษาและการสื่อสาร 60
คณะวิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 50
การจัดการบัณฑิต 50
การตลาด 50
การบริการลูกค้า 50
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50
เลขานุการทางการแพทย์ 50
บัญชีบัณฑิต 50
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 50
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ 40
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 40
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 30
การท่องเที่ยว 30
ธุรกิจการบิน 40
ธุรกิจการโรงแรม 40
ธุรกิจการบิน(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30
โรงเรียนการเรือน
คหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 60
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 60
เทคโนโลยีอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 30
การกำหนดและการประกอบอาหาร(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) 30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30
คหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
นิติศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 50
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 50
รัฐศาสตรบัณฑิต(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 50