รายละเอียด

co-direct การรับตรงร่วม
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1 เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS 17 – 29 เมษายน 2562 ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทปอ. https://student.mytcas.com/
2 ชำระเงินค่าสมัคร 17 – 29 เมษายน 2562 ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทปอ. https://student.mytcas.com/
3 สละสิทธิ์ ช่วงที่ 2 (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 และรอบที่ 2) 26 – 27 เมษายน 2562 เว็บไซต์ของทปอ. https://student.mytcas.com/
4 มหาวิทยาลัยประมวลผลคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์คะแนนที่สาขาวิชากำหนด 2 – 5 พฤษภาคม 2562
5 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าระบบ TCAS 6 พฤษภาคม 2562
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ของทปอ. https://student.mytcas.com/
7 ตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 10 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
8 สอบสัมภาษณ์ 12 พฤษภาคม 2562 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
9 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS 15 พฤษภาคม 2562
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 17 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ของทปอ.และ http://entrance.dusit.ac.th/
11 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 17 – 23 พฤษภาคม 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/ สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
12 บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา 22 – 25 พฤษภาคม 2562 หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์ สามารถบันทึกประวัติได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th
13 รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 25 พฤษภาคม 2562 ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรที่เปิดรับ