รายละเอียด


หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 9 - 14 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ก่อนทาการสมัครออนไลน์กับทางมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://student.mytcas.com
2 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย พร้อมชาระเงินค่าสมัคร
เลือก 1 สาขาวิชา 3๐๐ บาท
เลือก 2 สาขาวิชา 5๐๐ บาท
9 - 14 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS เรียบร้อยแล้ว สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th และพิมพ์ใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัครได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชาระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทาการ
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 18 มิถุนายน 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.dusit.ac.th
4 เฉพาะ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส่งเอกสารเพื่อประเมินคุณสมบัติเพิ่มเติม 18 - 23 มิถุนายน 2563 ส่งเอกสารได้ที่ dusit_nurse@dusit.ac.th ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา 25 มิถุนายน 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.dusit.ac.th
6 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 25 - 30 มิถุนายน 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชาระค่ายืนยันสิทธิ์ จานวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่เว็บไซต์ www.entrance.dusit.ac.th และสามารถชาระเงินได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชาระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทาการ
7 การจำหน่ายชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา 25-26, 29-30 มิถุนายน 1-3 , 8-10 กรกฎาคม 2563 การจำหน่ายชุดนักศึกษาและเครื่องหมายนักศึกษา ณ ร้านหนังสือ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 เปิดบริการ จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-17.00น. หรือ สั่งซื้อออนไลน์และจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ @SDUBOOKS โทร. 022445420-1
8 บริการถ่ายรูปนักศึกษาเพื่อใช้ในการรายงานตัว 25-26, 29-30 มิถุนายน บริการถ่ายรูปนักศึกษาเพื่อใช้ในการรายงานตัว ณ ห้อง 326 เวลา 09.30-15.00 น. *ทั้งนี้ หากไม่สะดวกในการเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยฯ และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโควิด19 สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ สามารถถ่ายภาพได้ที่ร้านใกล้บ้านของท่าน
9 รายงานตัวนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา 7 - 10 กรกฎาคม 2563 รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.dusit.ac.th
10 เปิดภาคเรียน 1/2563 17 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต และศูนย์การศึกษาฯ

หลักสูตรที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์
การประถมศึกษา 30
การศึกษาปฐมวัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30
การศึกษาปฐมวัย(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) 25
การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30
การประถมศึกษา(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 20
คณะวิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) 10
การจัดการบัณฑิต 20
การตลาด 10
การบริการลูกค้า 40
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50
เลขานุการทางการแพทย์ 50
บัญชีบัณฑิต 20
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 20
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ 50
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 30
ธุรกิจการบิน 20
ธุรกิจการบิน(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 25
ธุรกิจการบิน(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน) 30
โรงเรียนการเรือน
คหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 50
เทคโนโลยีอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) 25
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 20
คหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 50
อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 50
โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 50