รายละเอียด

direct รับตรงอิสระ
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1 เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online ของมหาวิทยาลัย 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 สมัคร Online ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
2 ชำระเงินค่าสมัคร 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 ชำระได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
3 สละสิทธิ์ ช่วงที่ 4 (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4) 7 – 8 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ของทปอ. https://student.mytcas.com/
4 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Admission Test เฉพาะ สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 13 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12 มิถุนายน 2562 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
6 สอบสัมภาษณ์ 13 มิถุนายน 2562 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7 ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS 15 มิถุนายน 2562
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 15 มิถุนายน 2562 http://entrance.dusit.ac.th/
9 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 17 – 18 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ของทปอ. https://student.mytcas.com/
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 มิถุนายน 2562 http://entrance.dusit.ac.th/
11 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 20 – 26 มิถุนายน 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/ สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
12 บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา 24 – 29 มิถุนายน 2562 หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์ สามารถบันทึกประวัติได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
13 รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 29 มิถุนายน 2562 ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด