รายละเอียด


หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 9 - 30 มิถุนายน 2563
2 เปิดรับสมัคร และชำระค่าสมัคร 9 - 30 มิถุนายน 2563
3 มหาวิทยาลัยประมวลผลการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5 สอบสัมภาษณ์
6 มหาวิทยาลัยส่งผลการสอบสัมภาษณ์เข้าระบบ TCAS
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
8 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
9 สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
11 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย
12 บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
13 รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดรับ