รายละเอียด

portfolio quota
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1 เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online ของมหาวิทยาลัย 1 – 15 ธันวาคม 2561 สมัคร Online ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
2 ชำระเงินค่าสมัคร 1 – 15 ธันวาคม 2561 ชำระได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2561 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
4 สอบสัมภาษณ์ 12 มกราคม 2562 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งยื่น portfolio ในวันสอบสัมภาษณ
5 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS 26 มกราคม 2562
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 28 มกราคม 2562 http://entrance.dusit.ac.th/
7 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 30 – 31 มกราคม 2562 เว็บไซต์ของทปอ. https://mytcas.com/
8 สละสิทธิ์ ช่วงที่ 1 (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1) 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 เว็บไซต์ของทปอ. https://mytcas.com/
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 กุมภาพันธ์ 2562 http://entrance.dusit.ac.th/
10 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/ สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
11 บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา 8 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์ สามารถบันทึกประวัติได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th
12 รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 18 พฤษภาคม 2562 ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรที่เปิดรับ