รายละเอียด


หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 2 – 16 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63 ก่อนทำการสมัคร Online กับทางมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://student.mytcas.com/th
2 เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online ของมหาวิทยาลัย พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 2 – 16 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS63 เรียบร้อยแล้ว สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th และพิมพ์ใบสมัครไปชำระเงินค่าสมัครได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 มกราคม 2563 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
4 สอบสัมภาษณ์ 18 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 มหาวิทยาลัยส่งผลการสอบสัมภาษณ์เข้าระบบ TCAS 22 – 28 มกราคม 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 30 มกราคม 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th
7 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 30 – 31 มกราคม 2563 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ https://student.mytcas.com
8 สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 1 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 สละสิทธิ์ได้ที่ https://student.mytcas.com
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
10 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.dusit.ac.th/ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
11 บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์ สามารถบันทึกประวัติได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.dusit.ac.th/
12 รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 16 พฤษภาคม 2563 หรือ 25 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรที่เปิดรับ

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน) 150