รายละเอียด

quota quota
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1 เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online ของมหาวิทยาลัย 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 สมัคร Online ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
2 ชำระเงินค่าสมัคร 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 ชำระได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
3 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Admission Test เฉพาะ สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 9 มีนาคม 2562,15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 28 มีนาคม 2562 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
5 สอบสัมภาษณ์ 18 เมษายน 2562 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS 22 เมษายน 2562
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 24 เมษายน 2562 http://entrance.dusit.ac.th/
8 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 24 – 25 เมษายน 2562 เว็บไซต์ของทปอ. https://student.mytcas.com/
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เมษายน 2562 http://entrance.dusit.ac.th/
10 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/ สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
11 บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา 1 – 10 พฤษภาคม 2562 หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์ สามารถบันทึกประวัติได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th
12 รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับสาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน) 27 กรกฎาคม 2562 ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
13 รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 25 พฤษภาคม 2562 ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด