รายละเอียด


หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63 มาก่อน ต้องลงทะเบียนใช้งานระบบก่อนทำการสมัคร Online กับทางมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนได้ที่https://student.mytcas.com/th
2 เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online ของมหาวิทยาลัย พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS63 เรียบร้อยแล้ว สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/ และพิมพ์ใบสมัครไปชำระเงินค่าสมัครได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษHMIP Admission Test เฉพาะ สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 11 มีนาคม 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อ และสถานที่สอบ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
4 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Admission Test เฉพาะ สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 12 มีนาคม 2563 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 เมษายน 2563 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
6 สอบสัมภาษณ์ 18 เมษายน 2563 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7 มหาวิทยาลัยส่งผลการสอบสัมภาษณ์เข้าระบบ TCAS 20 เมษายน 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เมษายน 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
9 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 22 - 23 เมษายน 2563 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ https://student.mytcas.com/th
10 สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 2 (สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2) 24 - 25 เมษายน 2563 สละสิทธิ์ได้ที่ https://student.mytcas.com
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เมษายน 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
12 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 27 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัยฯ 4,000 บาท ได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 2 ชั้น 1 หรือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระฯได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin
13 รายงานตัวเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 18 - 22 พฤษภาคม 2563 รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ http://entrance.dusit.ac.th/

หลักสูตรที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20
การศึกษาปฐมวัย(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) 20
การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 20
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 20
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 20
คณะวิทยาการจัดการ
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 20
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 30
การท่องเที่ยว 30
ธุรกิจการบิน 30
ธุรกิจการโรงแรม 30
ธุรกิจการบิน(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30
ธุรกิจการบิน(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน) 100
โรงเรียนการเรือน
คหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 40
เทคโนโลยีอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 20
การกำหนดและการประกอบอาหาร(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) 30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30
คหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30