คณะและโรงเรียน

ลำดับหลักสูตร/สาขาวิชารอบที่ 1
Portfolio
รอบที่ 2
Quota
รอบที่ 3
รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4
Admission
รอบที่ 5
รับตรงอิสระ
1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 50 50
รวมจำนวน 50 50
ลำดับหลักสูตร/สาขาวิชารอบที่ 1
Portfolio
รอบที่ 2
Quota
รอบที่ 3
รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4
Admission
รอบที่ 5
รับตรงอิสระ
1 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 30 30
2 ภาษาอังกฤษ 60 60
3 ภาษาและการสื่อสาร 40 40
รวมจำนวน 130 130
ลำดับหลักสูตร/สาขาวิชารอบที่ 1
Portfolio
รอบที่ 2
Quota
รอบที่ 3
รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4
Admission
รอบที่ 5
รับตรงอิสระ
1 คหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 40
2 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 60 60
3 เทคโนโลยีอาหาร(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 40
4 การกำหนดและการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 30 30
5 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30 30 30
6 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) 30 30 30
7 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30 30 30
8 คหกรรมศาสตร์(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 40 40
รวมจำนวน 300 300 90