คณะและโรงเรียน

ลำดับ หลักสูตร/สาขาวิชา รอบที่ 1
แฟ้มสะสมงาน
รอบที่ 2
โควตา
รอบที่ 3
รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4
รับกลางร่วมกัน
รอบที่ 5
รับตรงอิสระ
คณะครุศาสตร์
1 การประถมศึกษา 40 30 30
2 การศึกษาปฐมวัย 40 30
3 การศึกษาปฐมวัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20 30 30 30
4 การศึกษาปฐมวัย(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) 20 30 30 25
5 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 20 30 30 30
6 การประถมศึกษา(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 40 30 30
รวมจำนวน 60 210 180 145
คณะพยาบาลศาสตร์
1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 20 60 60 20
รวมจำนวน 20 60 60 20
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 40 40
2 ภาษาอังกฤษ 20 60 60
3 ภาษาและการสื่อสาร 60 60
รวมจำนวน 20 160 160
คณะวิทยาการจัดการ
1 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) 50 10
2 การจัดการบัณฑิต 50 50 20
3 การตลาด 50 50 10
4 การบริการลูกค้า 50 50 40
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 50 50
6 เลขานุการทางการแพทย์ 50 50 50
7 บัญชีบัณฑิต 50 50 20
8 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 20 50 50 20
รวมจำนวน 20 350 400 220
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 40 50
2 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 40 40 30
3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 40
4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 40 40
รวมจำนวน 160 160 120
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
1 การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 30 30 30 30
2 การท่องเที่ยว 30 30 30
3 ธุรกิจการบิน 30 40 40 20
4 ธุรกิจการโรงแรม 30 40 40
5 ธุรกิจการบิน(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30 30 30 25
6 ธุรกิจการบิน(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน) 150 100 30
รวมจำนวน 150 250 170 170 105
โรงเรียนการเรือน
1 คหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 60 60 50
2 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 40 60 60
3 เทคโนโลยีอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 20 30 30 30
4 การกำหนดและการประกอบอาหาร(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 30 30 30
5 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30 30 30 30
6 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) 30 30 30 25
7 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30 30 30 20
8 คหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30 30 30 50
9 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 50 50 50
10 โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 90 50
รวมจำนวน 250 350 440 305
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
1 นิติศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 50 50
2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 50 50
3 รัฐศาสตรบัณฑิต(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 50 50
รวมจำนวน 150 150
คณะครุศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง