คณะและโรงเรียน

ลำดับ หลักสูตร/สาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
คณะครุศาสตร์ Portfolio Quota Admission1 Admission2
1 สาขาวิชาการประถมศึกษา 20 20 20
2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 20 20 20
3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20 20 20
4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) 20 20 20
5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 20 20 20
6 สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20 20 20
รวมจำนวน 120 120 120
คณะพยาบาลศาสตร์ Portfolio Quota Admission1 Admission2
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 100 100
รวมจำนวน 100 100
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Portfolio Quota Admission1 Admission2
1 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 40 40
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 60 60
3 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 60 60
รวมจำนวน 160 160
คณะวิทยาการจัดการ Portfolio Quota Admission1 Admission2
1 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) 30 20 20
2 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 40 40
3 สาขาวิชาการตลาด 15 40 25
4 สาขาวิชาการบริการลูกค้า 15 40 45
5 สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 15 35 30
6 หลักสูตรนิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 20 60 40
รวมจำนวน 95 235 200
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Portfolio Quota Admission1 Admission2
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 30 30
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20 20 20
3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 40
4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 30 30
รวมจำนวน 60 120 120
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ Portfolio Quota Admission1 Admission2
1 สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 30
2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 60 60
3 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 60 60
4 สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 60 60
5 สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30 30 30
6 สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน) 200 70 10
รวมจำนวน 250 70 240 250
โรงเรียนการเรือน Portfolio Quota Admission1 Admission2
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 60 60
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30 20 15 15
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) 30 20 15 15
4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30 20 15 15
5 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 40 40
6 สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริม สมรรถภาพและการชะลอวัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 40 40
รวมจำนวน 210 60 185 185
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง Portfolio Quota Admission1 Admission2
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 40 40
2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 40 40
3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 40 40
รวมจำนวน 120 120
คณะครุศาสตร์
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
20 20 20
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
20 20 20
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
60 60
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
60 60
คณะวิทยาการจัดการ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
40 40
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
15 40 25
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
15 40 45
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
60 60
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
60 60
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
60 60
โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง