ข่าวการรับสมัคร

ข่าวทั้งหมด

สมัครเรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา
ปีการศึกษา 2564 new
  • - ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564
  • - ระดับปริญญาตรี ภาคปกตินอกเวลาราชการ
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • - ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
    สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา
  • - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ
  • - ระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
 
บันทึก/แก้ไขข้อมูลที่อยู่
 
ตรวจสอบข้อมูลการสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 3 Admissionnew
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรล่ามภาษามือnew

แนะนำหลักสูตร