ข่าวการรับสมัคร

ข่าวทั้งหมด

สมัครเรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา
ปีการศึกษา 2564 new
  • - ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS รอบที่ 2 Quota
  • - ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
    สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา
  • - หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7
  • - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ

ประกาศ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
และรายงานตัว ออนไลน์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
 
บันทึก/แก้ไขข้อมูลที่อยู่
 

แนะนำหลักสูตร