ข่าวการรับสมัคร

ข่าวทั้งหมด

สมัครเรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา
ปีการศึกษา 2564
  • - ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS รอบที่ 2 Quota new
  • - ระดับปริญญาตรี ภาคปกตินอกเวลาราชการ
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต new
  • - ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ new

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
 

แนะนำหลักสูตร