คณะครุศาสตร์ เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาการประถมศึกษา
1
0
3
4
0
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1
0
3
4
0
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
4
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก)
1
2
3
4
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
1
2
3
4
สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
4
สาขาวิชาการประถมศึกษา(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
0
2
3
4
คณะพยาบาลศาสตร์ เกณฑ์การรับสมัคร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
0
2
3
4
0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
0
2
3
4
0
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
0
2
3
4
0
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
0
2
3
4
0
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ
0
0
3
4
0
คณะวิทยาการจัดการ เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
1
2
3
4
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
0
2
3
4
0
สาขาวิชาการตลาด
1
2
3
4
0
สาขาวิชาการบริการลูกค้า
1
2
3
4
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
1
2
3
4
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0
2
3
4
หลักสูตรนิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
1
2
3
4
0
สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
0
2
3
4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
4
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
0
2
3
4
0
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1
2
3
4
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
1
2
3
4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
0
2
3
4
0
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
1
2
3
4
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
0
2
3
4
0
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
1
2
3
4
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน)
1
2
0
4
โรงเรียนการเรือน เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
2
3
4
0
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
2
3
4
0
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
4
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)
1
2
3
4
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
1
2
3
4
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
4
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
2
3
4
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริม สมรรถภาพและการชะลอวัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
2
3
4
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เกณฑ์การรับสมัคร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
0
2
3
4
0
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
0
2
3
4
0
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
0
2
3
4
0
คณะครุศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง