ประกาศ แก้ไขและเพิ่มเติมเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)