บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2564
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย (เวลาราชการ)
โทรศัพท์ 0 2241 7191-5 ต่อ 4121-4
หรือ Service Center โทร. 0 2244 5555