รับสมัครนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1+2+1”
สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน