รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 30 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน)
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผู้สมัครยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีน (อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง) (ส่ง Portfolio ผ่านทางอีเมลของหลักสูตร chinaaseansdu@gmail.com ในรูปแบบ pdf file)
3. ใบแสดงผลการเรียน
หมายเหตุ : ขอให้ถ่ายสำเนาขนาดเท่าของจริง ไม่สแกนย่อในใบแสดงความผลการเรียน ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก และประกาศนียบัตรต่าง ๆ ลงใน Portfolio เพื่อแสดงข้อมูลที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 20 ที่นั่ง